Exclusieve speciaalbieren! Vanaf € 75 gratis verzending
Online speciaalbieren bestellen

KLantenservice

Heb je een vraag, wij helpen je graag!

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hops & Hopes zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna voorwaarden) van toepassing.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hops & Hopes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hops & Hopes ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Hops & Hopes zijn vrijblijvend en Hops & Hopes behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond
van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of
drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Hops &
Hopes. Hops & Hopes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Hops &
Hopes zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in
behandeling nemen. Alsmede de ontvanger van de bestelling, moet een leeftijd hebben van minimaal 18 jaar.

Artikel 3. Levering

3.1 De door Hops & Hopes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van
de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de
overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan
wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief
BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling via de webshop van Hops & Hopes verloopt via Mollie.

4.3 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Hops & Hopes gerechtigd zonder
ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van
haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen u op grond
van enige overeenkomst van Hops & Hopes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter
zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dien je Hops & Hopes daarvan zo
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en
gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, heeft Hops & Hopes de keuze de desbetreffende producten
tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde
daarvan te restitueren.

6.2 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht
binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Hops & Hopes te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking
inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor
retourzending voor jouw eigen rekening komen. Bij retournering van producten zullen
eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor vermindering, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in
het verkeer tussen u en Hops & Hopes, dan wel tussen Hops & Hopes en derden, voor
zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Hops & Hopes, is Hops & Hopes niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hops &
Hopes.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hops & Hopes in geval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te
schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks
zonder Hops & Hopes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan Hops & Hopes schriftelijk opgave doet van een adres, is Hops & Hopes
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan Hops & Hopes
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden
gezonden.

9.2 Wanneer door Hops & Hopes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen
laten gelden op grond van het feit dat Hops & Hopes deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Hops & Hopes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken
van derden.

9.4 Hops & Hopes behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland

Uniek bier aanbod

Uniek assortiment

Wij richten ons uitsluitend op exclusieve speciaalbieren.

Speciaalbier bestellen

Veilige verzending

De bieren worden stevig verpakt en verzonden via PostNL.

Exclusieve bieren

Wij zijn er voor je

Hulp nodig? of vragen? Via Whatsapp zijn wij er voor je.

Online speciaalbier kopen webshop

Ben je 18 jaar of ouder?

Wij verkopen geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.

Ja, ik ben 18+
Nee
NIX18